Promotiereglement Universiteit Leiden

Promoveren bestaat uit het doen van onderzoek, het schrijven van een proefschrift en de openbare verdediging in de promotiezitting. In het promotiereglement, dat is vastgesteld door het College voor Promoties, wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2017

Met ingang van 8 februari 2017 is het Promotiereglement 2017 van kracht. De wijziging ten opzichte van het vorige reglement betreft de bepalingen omtrent de stellingen in artikel 12.
 
Promotiereglement 2017

Promotiereglement 2015

Het promotiereglement 2015 gold tot 8 februari 2017. Vanaf die datum geldt het nieuwe, gewijzigde promotiereglement 2017. In bepaalde gevallen blijft het promotiereglement 2015 echter nog van toepassing. Deze zijn omschreven in artikel 40 van het promotiereglement 2017.

Promotiereglement 2015

Procedureoverzicht Promotietraject (promotiereglement 2015 en 2017)

Voor een goede gang van zaken is het nodig dat de decaan en de Graduate School van de faculteit waarin het promotieonderzoek plaatsvindt en de pedel van de universiteit over de noodzakelijke gegevens beschikken. Daartoe is een aantal bijlagen bij het promotiereglement beschikbaar die op de momenten zoals beschreven in het Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015 en 2017) dienen te worden ingeleverd.

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015 en 2017)

Promotierichtlijnen

De minimale vereisten voor de begeleiding, trainingen en voorzieningen die promovendi krijgen, zijn vervat in de promotierichtlijnen.

Bijlagen/formulieren

 • Bijlage 1 Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie
 • Bijlage 1a Aanvraag tot toelating tot de Graduate School; toelating verloopt decentraal via de afzonderlijke graduate schools
 • Bijlage 2 Brief van de promovendus aan de decaan inzake bereidverklaring van hoogleraar om als promotor op te treden
 • Bijlage 3 Brief van promotor aan decaan inzake goedkeuring/ afkeuring manuscript van het proefschrift
 • Bijlage 3a Brief van decaan aan promovendus inzake afwijkende procedure voor proefschriften op het gebied van de Kunsten
 • Bijlage 4 Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium van de Universiteit Leiden
 • Bijlage 5a Voorstel van promotor aan decaan voor instelling promotiecommissie
 • Bijlage 5b Brief van decaan aan promotor inzake benoeming leden en secretaris promotiecommissie
 • Bijlage 5c Brief van secretaris promotiecommissie aan decaan inzake goedkeuring manuscript proefschrift door promotiecommissie
 • Bijlage 6 Brief van decaan aan promovendus inzake toelating tot verdediging van het proefschrift
 • Bijlage 7 Aanmelding van de promovendus bij Pedel voor verdediging van het proefschrift (webformulier)
 • Bijlage 8a Brief van promotor aan decaan inzake samenstelling oppositiecommissie
 • Bijlage 8b Brief van decaan aan Pedel inzake benoeming leden oppositiecommissie
 • Bijlage 9 Cum laude-regeling
 • Bijlage 10 Vormvereisten getuigschrift (link volgt)

Meer weten?

Laatst Gewijzigd: 08-03-2017